Job Manager - instrukcja użytkownika

  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Job Manager służy do zlecania zadań do różnych zasobów obliczeniowych. Aplikacja dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Widok główny JobManageraWidok główny JobManagera

Domyślny widok przedstawia listę zleconych zadań, wraz z informacją o ich identyfikatorze, statusie, czasie zlecenia i ewentualnego zakończenia obliczeń oraz maszynie, na której obliczenia są wykonywane. Zlecone zadania można filtrować, wyświetlając tylko te o wybranym statusie.

Aby zlecić nowe zadanie obliczeniowe należy wybrać opcję "New Job". Wówczas widok Job Managera ulegnie zmianie i będzie przedstawiał się tak jak na poniższej ilustracji.
Job Manager - zlecanie nowego zadania obliczeniowegoJob Manager - zlecanie nowego zadania obliczeniowego

Po lewej stronie pojawia się lista dostępnych zasobów obliczeniowych, do których można zlecać zadania. Po wybraniu odpowiedniego zasobu, należy podać parametry zadania. Parametry można podawać wpisując odpowiednie informacje w rubrykach formularza podzielonego na kilka zakładek, lub wczytując opis zadania z pliku, ewentualnie wklejając opis zadania w zakładce JSDL. Tak jak sugeruje nazwa zakładki, obsługiwanym językiem opisu zadań jest JSDL.
Jeżeli parametry zadania wpisuje się ręcznie do formularza, w zakładce JSDL można zobaczyć wygenerowany opis zadania w postaci tekstu. Jeżeli natomiast gotowy opis zadania wkleja się lub wczytuje z pliku, wszelkie dane są analizowane i trafiają do odpowiednich rubryk formularza.

Working directory - Katalog roboczy, w którym zadanie ma być wykonane
Executable - Ścieżka do aplikacji, którą zadanie ma uruchomić
Arguments - Argumenty aplikacji (każdy argument musi znajdować się w oddzielnej linii!)
Environment variables - Zmienne środowiskowe, których odpowiednie ustawienie jest wymagane przez aplikację (każda zmienna środowiskowa, w postaci ZMIENNA=WARTOŚĆ, musi znajdować się w oddzielnej linii!)
Standard input - Nazwa pliku, którego aplikacja oczekuje na wejściu
Standard output - Nazwa pliku, do którego ma być przekierowane standardowe wyjście aplikacji
Standard error - Nazwa pliku, do którego ma zostać przekierowane stderr aplikacji
Distribution - Jeżeli plugin Vine Toolkit realizujący zlecanie obliczeń do wybranego zasobu wspiera rozszerzenia JSDL dla aplikacji równoległych to można wybrać z listy opcję odpowiednią dla zadania. Jeżeli nie to jedyną możliwością jest Single i parametr ten praktycznie nie ma znaczenia
Processes per node - Ilość procesów, które mają być uruchomione na jednym węźle
Threads per process - Ilość wątków w ramach procesu
Process count - - Całkowita ilość procesów

Job Manager - PlikiJob Manager - Pliki

Data type - Rodzaj pliku: wejściowy (in), wyjściowy (out) lub wejściowo-wyjściowy (inout)
File name - Nazwa pliku
Delete on termination - Informacja czy plik ma być usunięty po zakończeniu zadania
Creation flag - Informacja o tym, czy plik o tej samej nazwie, jeżeli już takowy istnieje, ma zostać nadpisany (overwrite(/i>), uzupełniony (append) czy ma mieć zmienioną nazwę, tak by uniknąć konfliktu nazw i nadpisania plików (don't overwrite)
Source - URL do pliku (tylko in lub inout)
Target - URL do pliku (tylko out lub inout)

Po wybraniu opcji Select source file lub Select target file można wybrać odpowiedni plik korzystając z File Managera.

Job Manager - Wymagania zasoboweJob Manager - Wymagania zasobowe

Host name - Nazwa maszyny, na której zadanie ma zostać wykonane
Individual CPU count - Liczba procesorów wymagana dla każdego zasobu
Individual virtual memory - Zapotrzebowanie na pamięć wirtualną dla każdego zasobu
Total resource count -
Total virtual memory - Zapotrzebowanie na pamięć wirtualną dla wszystkich zasobów
Total CPU count - Liczba procesorów wymagana globalnie, dla wszystkich zasobów
File system - Teoretycznie można tu zamapować jakiś system plików, ale jest to opcja praktycznie nieobsługiwana i ignorowana przez większość middlewarów
Exclusive execution - Flaga oznaczająca czy zadanie musi mieć żądane zasoby na wyłączność

Job Manager - Ogólne informacje o zadaniuJob Manager - Ogólne informacje o zadaniu
Wszystkie informacje ogólne o zadaniu są opcjonalne i służą tylko celom porządkowym i informacyjnym.

Job name - Nazwa zadania
Job description - Opis zadania
Project name - Nazwa projektu
Project description - Opis projektu
Job user - Nazwa użytkownika, zlecającego zadanie
Job group - Nazwa grupy użytkowników, do której należy użytkownik zlecający zadanie
Application name - Nazwa aplikacji
Application description - Opis aplikacji
Application version - Informacja o wersji aplikacji

Job Manager - JSDLJob Manager - JSDL

Po podaniu pełnej specyfikacji zadania, można je zlecić do wybranego zasobu obliczeniowego, wybierając opcję Submit. Jeżeli parametry zadania są niepoprawne i chcemy rozpocząć cały proces od początku, można wszystko skasować wybierając opcję Reset. Można też zrezygnować ze zlecania nowego zadania, wybierając opcję Cancel.